Nyeremény játék szabályzat

10 Napos játék

Facebook nyereményjáték szabályzat

A Szőlő és Kert Kft. (székhely: Szekszárd, Keselyűsi út 22. cégjegyzékszám: 17 09 012358) által a Szőlő és Kert Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/borviragszekszard) meghirdetett 10 napos játék nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) való részvételre és a nyereményjáték lebonyolítására a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek alapján kerül sor. A Szabályzat magában foglalja a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljes körűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

 1. A Nyereményjáték szervezője

A Nyereményjáték szervezője a Szőlő és Kert Kft. (székhely: Szekszárd Keselyűsi út 22.; cégjegyzékszám: 17 09 012358 ; a továbbiakban: „Szervező”).

 

 1. A Nyereményjátékban részt vevő személyek, a résztvevők kizárása

A Nyereményjátékban azok a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevők”) vehetnek részt, akik Magyarországon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, továbbá Facebook felhasználói fiókkal rendelkeznek, és eleget tesznek a jelen Szabályzatban foglalt, a Nyereményjáték menetével kapcsolatos további részvételi feltételeknek.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

 • a Nyereményjáték Szervezője
 • a Nyereményjáték Szervezőjével munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
 • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
 • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
 • azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
 • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

 1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022. március 1.-től 2021. március 15. 23.59-ig tart.

 

 1. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték a Szervező hivatalos Facebook oldalán kerül közzétételre.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjátékról szóló posztokban foglalt feladatot végrehajtsa.

A napi nyeremény a feladatot végrehajtó Résztvevők között kerül kisorsolásra, az összesített nyeremény a mind a 10 napi feladatot végrehajtó Résztvevők között kerül kisorsolásra.

 

 1. A nyeremény sorsolása, a nyertes értesítése

A napi nyeremény sorsolására a napi feladat másnapján kerül sor.

Az összesített nyeremény sorsolására a Nyereményjáték időtartamának lejártát követően kerül sor.

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. március 16.

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye, a sorsolás nem nyilvános. A Szervező a sorsolást a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes algoritmus segítségével végzi.

A nyertes Résztvevő nevét a Szervező Facebook oldalán a Nyereményjátékkal kapcsolatos posztban teszi közzé, egyúttal kéri a nyertes Résztvevőt, hogy Facebook-on keresztül, privát üzenetben vagy a Szervező által megadott más elérhetőségén keresztül vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel. A Szervező a kapcsolatfelvételt követően, privát üzenetben kéri el a nyertes Résztvevő azonosításához és a nyeremény átvételéhez feltétlenül szükséges adatokat a jelen Szabályzat Nyeremény átvétele körében írtaknak megfelelően.

Abban az esetben, ha a nyertes Résztvevő a kapcsolatfelvételt vagy a Szervező által kért adatok megadását a nevének közzétételétől, illetve a Szervező általi adatkéréstől számított 15 napon belül nem teljesíti, ezen Résztvevő elveszíti a nyeremény átvételére való jogosultságát.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Résztvevő az általa megadott adatok pontatlansága, vagy Facebook felhasználói fiókjához való hozzáférés vagy üzenetküldési probléma miatt nem értesül a sorsolás eredményéről.

 

 1. Nyeremény, a nyeremény átvétele vagy kézbesítése

A Résztvevők között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

 • Napi nyeremény csomag (10 napon keresztül napi 1db): 2db szabadon válaszott A/B kategóriás Réde vetőmag, 1db 10l Florimo virágföld, 1db baseballsapka, 1db toll.
 • Összesített nyeremény: 1db 20%-os kedvezményre jogosító kupon, amelyet a Nyertes a BorVirág szaküzletben használhat fel egyszeri alkalommal, maximum 50.000Ft-os vásárláshoz.

 A nyeremény készpénzre nem váltható és másra nem ruházható át.

A Szervező fenntartja a jogát a nyeremény megváltoztatására. A nyeremény megváltoztatása esetén az eredeti nyereményhez hasonló típusú, legalább az eredetivel azonos értékű nyeremény kerül kisorsolásra vagy átadásra.

A Szervező viseli a nyereménnyel kapcsolatos esetleges adófizetési kötelezettséget.

A nyeremény személyes átvételével kapcsolatos költségeket, így különösen a nyertes Résztvevőnek a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költségét a nyertes Résztvevő köteles viselni.

A nyereményhez kapcsolódó, a jelen Szabályzatban foglaltakon túl minden további esetleges költséget a nyertes Résztvevő köteles viselni.

A Szervező az előző pontban írtak szerinti kapcsolatfelvétel során privát üzenetben megad a Nyertes számára egy kódot amellyel a nyereményét átveheti, valamint tájékoztatja a nyertes Résztvevőt a nyeremény átadásának részleteiről.

A nyertes Résztvevő a nyereményről való értesítés Szervező által elküldésétől számított 30 napon belül jogosult a nyeremény személyes átvételére a Szervező 7100 Szekszárd, Bátaszéki őt 31 alatt található üzletében, személyazonosságának igazolásával, fényképes igazolvány bemutatása mellett.

Abban az esetben, ha a fenti határidőn belül a nyeremény átvételére nem kerül sor, a nyertes Résztvevő elveszíti a nyeremény átvételére való jogosultságát.

 

 1. Záró rendelkezések

A Szervező felelősségének kizárása

A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevőket érő alábbi okokból bekövetkező károk, költségek, veszteségek tekintetében:

˗      a Résztvevők által tévesen, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok,

˗      a Résztvevő Facebook felhasználói fiókjának bármely okból történő elérhetetlensége,

˗      a Nyereményjáték lebonyolítását megzavaró vagy lehetetlenné tevő technikai probléma,

˗      a nyertes Résztvevővel történő kapcsolatfelvétel sikertelensége,

˗      a nyeremény Szervezőnek fel nem róható okból történő sikertelen kézbesítése vagy a nyeremény átvételének Résztvevő általi elmulasztása.

A Szervező kizárja továbbá a Résztvevők által a Nyereményjátékkal összefüggésben harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb jogsértésekért való felelősségét.

A Szabályzat módosítása, a Nyereményjáték megszüntetése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, illetve a Nyereményjátékot annak teljes időtartama alatt indokolt esetben egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse a Résztvevők megfelelő módon történő tájékoztatása mellett.

Irányadó szabályok

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint történik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, továbbá a Facebook Felhasználási feltételei, valamint a csoportokra, eseményekre és oldalakra vonatkozó szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem áll a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alatt, az abban foglalt rendelkezéseket a Nyereményjátékra nem kell alkalmazni.

A jelen Szabályzat a Nyereményjáték teljes időtartama alatt elérhető a Szőlő és Kert Kft. weboldalán: www.borviragszekszard.hu

Kelt: Szekszárd, 2022 év, február hónap 28. nap

Szőlő és Kert Kft.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük